Gizlilik ve Güvenlik

Kişisel ve kurumsal bilgilerinizin korunması ve ödeme esnasındaki güvenliğiniz bizim için çok önemlidir. Bu sebeple ALICI’nın SATICI’ ya ilettiği bilgileri özenle korunmaktadır. Bu bilincin farkındalığı ile birçok önlemler alınmıştır. Tüm bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde site üzerindeki kullanımlarınız sırasında herhangi bir şekilde bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir.

SSL SECURE SİSTEMİ NEDİR?

SSL’in açılımı Secure Socket Layer’dır. Türkçe anlamıysa Güvenli Giriş Katmanı’dır. SSL kişisel gizlilik ve güvenilirlik sağlayan, network üzerindeki bilgi transferi sırasında bilginin bütünlüğü ve gizliliği (data protection) için sunucu ile istemci arasındaki iletişimin şifrelenmiş şekilde yapılabilmesine imkan veren bu sayede gizliliğinin ve bütünlüğün korunmasını sağlayan Netscape tarafından geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür.

SSL protokolü bütün yaygın web sunucuları (server) ve tarayıcıları (browser) tarafından desteklenen bir protokoldür. SSL, standart bir algoritmadır. Milyonlarca web sitesinde güvenli veri iletişimi için kullanılmaktadır. SSL fonksiyonun çalışabilmesi için sunucu tarafında bir anahtar ve istemci tarafında çalışacak bir sertifikaya ihtiyaç duyulmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

  • ALICI’nın gönderdiği mesajların şifrelenmesi ve şifre deşifre edilmesindeki güvenlik ve gizliliği sağlar.
  • ALICI’nın gönderdiği mesajın kontrolü, doğru yere ulaştığını garanti eder.
  • ALICI’nın ilettiği dokümanların tarih ve zamanını doğrular.

KONU

İşbu ‘’Gizlilik Sözleşmesi’’ (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır. Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi No: 1 Kağıthane / İstanbul adresinde mukim eden https://tercumestore.com/ web adresi (bundan böyle “Tercüme Sore” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………….. adresinde mukim ………………………. (bundan böyle ‘’FİRMA” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Tercüme Store ve FİRMA bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

MADDE 1-  AMAÇ

1.1- Taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait bir takım Gizli Bilgileri birbirleri ile paylaşabileceklerdir.

1.2- İşbu Sözleşme, Tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

1.3- İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme yükümlüğüne sokmaz.

MADDE 2- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu ALICI’nın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü bilgiyi kapsar. Bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme kapsamında işlem görecektir.

Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer Taraf’a yazılı olarak bildirdiği takdirde, sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir. Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.

MADDE 3- GİZLİ BİLGİNİN KULLANIM KOŞULLARI

Gizli bilgiyi alan taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin aşağıdaki 8. maddeye uygun olarak feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, fesih veya sona erme tarihinden itibaren süresiz olarak şekilde Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

3.1- Gizli Bilgiyi sadece diğer Tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,

3.2-  Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,

3.3- Gizli bilgiyi açan tarafın Gizli Bilgisine en az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli Gizli Bilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek,

3.4- Gizli Bilgiyi, Gizli Bilgiyi açan Tarafın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,

3.5- İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme’nin amacı dahilince tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak,

3.6- İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.

MADDE 4- GİZLİ BİLGİ KAPSAMINDA OLMAYAN BİLGİ

Gizli Bilgiyi alan SATICI , ALICI tarafından  herhangi bir mesul durumu oluşturmadığını sözlü veya yazılı belirttiği takdirde herhangi bir Gizli Bilgiye ilişkin olarak 4. madde altında belirtilen SATICI hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır.

MADDE 5- GİZLİ BİLGİNİN MÜLKİYETİ

ALICI gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak sunmayacağını kabul eder.

MADDE 6- DİĞER HAL VE DURUMLAR

Bu Sözleşme kapsamında ALICI, SATICI’ya sunduğu Gizli Bilgilerde bulunan herhangi bir hata ya da eksiklik nedeniyle, kullanan tarafın cihaz, araç, gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü kayıplardan bilgiyi açan Taraf (SATICI) sorumlu tutulmayacaktır.

MADDE 7- MASRAFLAR

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar için yapması gerekebilecek harcamaları SATICI’dan talep etmemeyi kabul eder.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ VE TADİLAT

Yukarıdaki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, bu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın, taahhüdün, mutabakatın yerine geçer. Bu Sözleşmede değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir.

İşbu Sözleşme yukarıdaki hususları teyiden, tarafların imza yetkililerince ………………. tarihinde, 8 (sekiz) madde ve 1 (bir) orijinal nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Orijinal nüsha SATICI’da fotokopi ALICI’da kalacaktır.